Giftorätt

I princip har de förlovade efter de har ingått äktenskap ömsesidig giftorätt till varandras egendom. Ett undantag kan vara att paret har undertecknat och låtit registrera ett äktenskapsförord som utesluter ömsesidigt eller ensidigt helt eller partiellt giftorätten.  En annan möjlighet kan vara att någondera har emottagit egendom i arv eller som gåva och överlåtaren har beslutat att egendomen skall vara emottagarens enskilda egendom. Det lönar sig att notera att makarna kan likväl uppgöra ett äktenskapsförord som återkallar giftorätten.

Hur verkställer man giftorätten?

Giftorätten förvandlar inte egendom som äkta makarna äger till gemensam egendom utan fortsättningsvis ägs egendomen enligt namnprincipen av den maken i vars namn man har förvärvat egendomen / vem har betalat för den/ vem som har tjänat tillgångar.

Giftorätten realiseras när äktenskapet upphör genom äktenskapsskillnad eller dödsfall. Då verkställer man giftorätten enligt följande:

  Maria Sammanlagt Peter
Giftorätt
underkastad
egendom (G u E)
250 000,00   350 000,00
Enskild egendom
(E E)
100 000,00            
G u E   600 000,00  
Utjämning50 000,00   -50 000,00
Maria300 000,00    
Peter     300 000,00
Marias E E100 000,00    
Sammanlagt400 000,00   300 000,00

Den parten som skall överlåta sin egendom som utjämning till den andra parten besluter med vilken giftorätt underkastad egendom utjämningen skall erläggas.

Utjämningen är inte en gåva eller i dödsfall arv och därför fastställs ingen gåvo- eller arvskatt för den.
Ett undantag för skyldigheten att erlägga utjämning är efterlevandes privilegium att åberopa sin rätt att inte överlåta sin egendom som utjämning till avlidnes arvingar. Således kan man säga att syfte med utjämningen är att skydda makar i deras ömsesidiga ekonomiska förhållanden.