Arbetsavtalslagens lagändring gällande bestämmelser om uppsägningsgrunder träder i kraft 1.7.2019

Avsikten men lagändringen är att förbättra små arbetsgivarens ställning samt sänka små företagarens tröskel att anställa ny personal.

Också i fortsättningen förutsätts att uppsägningsgrunden är saklig och vägande. Lagändringen framhäver betydelsen av antalet anställda hos små arbetsgivare i helhetsprövningen av uppsägningsgrunden då det gäller arbetstagares klandervärda förfarande eller förändrade arbetsförutsättningar vilka har kännbara konsekvenser för arbetsgivarens småskaliga verksamhet.
I praktiken det kan vara frågan om t.ex.  arbetstagares åsidosättande av eller brott mot arbetsförpliktelsen, dennes klandervärda förfarande gentemot kunder eller andra medlemmar i arbetsgemenskapen, underprestation, olovlig frånvaro eller brist på förtroende.

Vanligtvis förutsätter uppsägningen alltid att arbetstagaren har givits en varning och därigenom möjlighet att rätta till sitt förfarande. I helhetsbedömningen sätts fortsättningsvis central vikt på själva förseelsen, hurdan och hur allvarlig arbetstagarens överträdelse var.  Andra synpunkter i helhetsbedömningen är arbetstagarens ställning och hens inställning till sin gärning eller sitt uppförande, arbetets natur och de särdrag som hänför sig till arbetet samt antalet anställda.

Källa: kauppakamaritieto.fi samt regeringens lagproposition RP 227/2018 rd